فتومتر پرتابل

55 کالا

 • فتومتر پرتابل منگنز HI96709 HR محصول کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل منگنز HI96709 HR

  تماس بگیرید
  فتومتر منگنز (HR)HI96709 مناسب جهت اندازه‌گیری منگنز در رنج بالا  دارای رنج اندازه‌گیری منگنز بین ۰٫۰ تا ۲۰٫۰ میلی‌گرم بر لیتر  دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه…
 • فتومتر پرتابل منگنز HI96748 LR کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل منگنز HI96748 LR

  تماس بگیرید
  فتومتر منگنز (LR)HI96748 مناسب جهت اندازه‌گیری منگنز در رنج پایین  دارای رنج اندازه‌گیری بین ۰ تا ۳۰۰ میکروگرم بر لیتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش…
 • فتومتر پرتابل آهن HI96721 HR کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل آهن HI96721 HR

  تماس بگیرید
  فتومتر آهن (HR)HI96721 مناسب جهت اندازه‌گیری آهن در رنج بالا  دارای رنج اندازه‌گیری آهن بین ۰٫۰۰ تا ۵٫۰۰ میلی‌گرم بر لیتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه…
 • فتومتر پرتابل آهن (HI96746 (LR کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل آهن (HI96746 (LR

  تماس بگیرید
  فتومتر آهن (LR)HI96746 مناسب جهت اندازه‌گیری آهن در رنج ۰٫۰۰ تا ۱٫۶۰ میلی‌گرم بر لیتر  دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش ارسال به همراه کووت‌های نمونه…
 • فتومتر پرتابل ید HI96718 کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل ید HI96718

  تماس بگیرید
  فتومتر ید HI96718 مناسب جهت اندازه‌گیری ید در رنج ۰٫۰ تا ۱۲٫۵ میلی‌گرم بر لیتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش ارسال به همراه کووت‌های نمونه…
 • فتومتر پرتابل هیدرازین HI96704 تولید کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل هیدرازین HI96704

  تماس بگیرید
  فتومتر هیدرازین HI96704 مناسب جهت اندازه‌گیری هیدرازین در رنج ۰ تا ۴۰۰ میکروگرم بر لیتر  دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش ارسال به همراه کووت‌های نمونه…
 • آنالیزگر رنگ عسل هانا مدل HI96785 تولید کمپانی هانا

  آنالیزگر رنگ عسل هانا مدل HI96785

  تماس بگیرید
  آنالیزگر رنگ عسل هانا مدل HI96785 مناسب جهت اندازه‌گیری رنگ عسل در رنج ۰ تا ۱۵۰ mm Pfund دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش به همراه…
 • فتومتر پرتابل سختی منیزیم HI96719

  فتومتر پرتابل سختی منیزیم HI96719

  تماس بگیرید
  فتومتر سختی منیزیم HI96719 مناسب جهت اندازه‌گیری سختی منیزیم در رنج ۰٫۰۰ تا ۲٫۰۰ میلی‌گرم بر لیتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش ارسال به همراه…
 • نورسنج سختی کلسیم HI96720 محصولی که تولید هانا امریکاست

  نورسنج سختی کلسیم HI96720

  تماس بگیرید
  فتومتر سختی کلسیم HI96720 مناسب جهت اندازه‌گیری سختی کلسیم در رنج ۰٫۰۰ تا ۲٫۷۰ میلی‌گرم  دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش فتومتر رومیزی مدل HI96720 مخصوص…
 • فتومتر پرتابل فلوراید مدل HI96739 برای اندازه مقدار فلوراید

  فتومتر پرتابل فلوراید مدل HI96739

  تماس بگیرید
  فتومتر فلوراید HI96739 مناسب جهت اندازه‌گیری فلوراید در رنج بالا  دارای رنج اندازه‌گیری ۰٫۰ تا ۲۰٫۰ میلی‌گرم بر لیتر دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش ارسال…
 • فتومتر پرتابل فلوراید مدل HI96729 تولید کمپانی آمریکایی هانا

  فتومتر پرتابل فلوراید مدل HI96729

  تماس بگیرید
  فتومتر فلوراید HI96729 مناسب جهت اندازه‌گیری فلوراید در رنج پایین  دارای رنج اندازه‌گیری فلوراید بین ۰٫۰۰ تا ۲٫۰۰ میلی‌گرم بر لیتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه…
 • فتومتر پرتابل سیانوریک اسید HI96722 کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل سیانوریک اسید HI96722

  تماس بگیرید
  فتومتر سیانوریک اسید HI96722 مناسب جهت اندازه‌گیری سیانوریک اسید در رنج ۰ تا ۸۰ میلی‌گرم بر لیتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش ارسال به همراه…
 • فتومتر پرتابل سیانید مدل HI96714

  فتومتر پرتابل سیانید مدل HI96714

  تماس بگیرید
  فتومتر سیانید HI96714 مناسب جهت اندازه‌گیری سیانید در رنج ۰٫۰۰۰ تا ۰٫۲۰۰ میلی‌گرم بر لیتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش ارسال به همراه کووت‌های نمونه…
 • فتومتر کلسیم و منیزیم HI96752 شرکت هانا

  فتومتر کلسیم و منیزیم HI96752

  تماس بگیرید
  فتومتر کلسیم و منیزیم HI96752 دارای دو حالت کاربری P1 و P2 جهت اندازه‌گیری کلسیم و منیزیم دارای رنج اندازه‌گیری کلسیم بین ۰ تا ۴۰۰ میلی‌گرم برلیتر در حالت P1 دارای رنج اندازه‌گیری منیزیم بین ۰ تا ۱۵۰ میلی‌گرم بر لیتر در حالت P2 دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده …
  pH و فتومتر مولتی پارامتر HI96745 کمپانی هانا

  pH و فتومتر مولتی پارامتر HI96745

  تماس بگیرید
  pH و فتومتر مولتی پارامتر HI96745 دارای ۵ حالت کاربری جهت اندازه‌گیری pH، کلر آزاد، کلر کل، سختی کل و آهن (LR) دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  ارسال به همراه کوت‌های نمونه (۲ عدد)، باتری روی دستگاه، گواهی کیفیت و دفترچه راهنما دستورالعمل دستگاه
 • فتومتر سختی کل و آهن HI96742 LR

  فتومتر سختی کل و آهن HI96742 LR

  تماس بگیرید
  فتومتر سختی کل و آهن (LR)HI96742 دارای دو حالت کاربری P1 و P2 برای اندازه‌گیری سختی کل و آهن در رنج پایین دارای رنج اندازه‌گیری آهن بین ۰ تا ۱٫۶۰ میلی‌گرم بر لیتر در حالت P1 دارای رنج اندازه‌گیری سختی کل بین ۰ تا ۳۰۰ میکروگرم بر لیتر در حالت P2 دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و…
 • فتومتر سختی کل و آهن HI96741 LR تولیدی هانا

  فتومتر سختی کل و آهن HI96741 LR

  تماس بگیرید
  فتومتر سختی کل و آهن (LR)HI96741 مناسب جهت اندازه‌گیری سختی کل (منیزیم و کلسیم) و آهن در رنج پایین  دارای رنج اندازه‌گیری سختی کل بین ۰٫۰۰ تا ۴٫۷۰ میلی‌گرم بر لیتر در حالت P1 دارای رنج اندازه‌گیری آهن بین ۰ تا ۱٫۶۰ میلی‌گرم بر لیتر در حالت P2 دارای رنج اندازه‌گیری سختی منیزیم بین ۰٫۰۰ تا ۲٫۰۰ میلی‌گرم بر لیتر  دارای رنج اندازه‌گیری سختی کلسیم بین ۰٫۰۰ تا ۲٫۷۰ میلی‌گرم…
  pH و فتومتر سختی کل HI96736

  pH و فتومتر سختی کل HI96736

  تماس بگیرید
  pH و فتومتر سختی کل HI96736 دارای دو حالت اندازه‌گیری P1 و P2  دارای رنج اندازه‌گیری سختی کل بین ۰٫۰۰ تا ۴٫۷۰ میلی‌گرم بر لیتر در حالت P1 دارای رنج اندازه‌گیری pH بین ۶٫۵ تا ۸٫۵ در حالت P2 دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  ارسال به همراه کوت‌های نمونه…
 • فتومتر کلر آزاد رنج بالا HI96771 UHR کمپانی هانا

  فتومتر کلر آزاد رنج بالا HI96771 UHR

  تماس بگیرید
  فتومتر کلر آزاد رنج بالا (UHR)HI96771 دارای دو رنج اندازه‌گیری در دو حالت کاربری P1 و P2 دارای رنج اندازه‌گیری کلر آزاد بین ۰٫۰۰ تا ۵٫۰۰ میلی‌گرم بر لیتر در حالت P1 دارای رنج اندازه‌گیری کلر آزاد بین ۰ تا ۵۰۰ میلی‌گرم بر لیتر در حالت P2 (UHR) دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار…
 • فتومتر کلر آزاد و کل HI96734 HR تولیدی هانا

  فتومتر کلر آزاد و کل HI96734 HR

  تماس بگیرید
  فتومتر کلر آزاد و کل (HR)HI96734 مناسب جهت اندازه‌گیری کلر آزاد و کل در رنج بالا دارای رنج اندازه‌گیری کلر کل و آزاد بین  ۰٫۰۰ تا ۱۰٫۰۰ میلی‌گرم بر لیتر  دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  ارسال به همراه کوت‌های نمونه (۲ عدد)، باتری روی دستگاه، گواهی کیفیت و دفترچه…
 • فتومتر کلر آزاد و کل HI96724 تولیدی هانا

  فتومتر کلر آزاد و کل HI96724

  تماس بگیرید
  فتومتر کلر آزاد و کل HI96724 مناسب جهت اندازه‌گیری کلر آزاد و کل در رنج ۰٫۰۰ تا ۵٫۰۰ میلی‌گرم بر لیتر  دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  ارسال به همراه کوت‌های نمونه (۲ عدد)، باتری روی دستگاه، گواهی کیفیت و دفترچه راهنما دستورالعمل دستگاه 
 • فتومتر کلر آزاد و کل HI96711

  فتومتر کلر آزاد و کل HI96711

  تماس بگیرید
  فتومتر کلر آزاد و کل HI96711 مناسب جهت اندازه‌گیری کلر آزاد و کل در رنج ۰٫۰۰ تا ۵٫۰۰ میلی‌گرم بر لیتر  دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  ارسال به همراه کوت‌های نمونه (۲ عدد)، باتری روی دستگاه، گواهی کیفیت و دفترچه راهنما دستورالعمل دستگاه 
  pH و فتومتر کلر آزاد و کل HI96710 کمپانی هانا

  pH و فتومتر کلر آزاد و کل HI96710

  تماس بگیرید
  pH و فتومتر کلر آزاد و کل HI96710 با قابلیت اندازه‌گیری چندین پارامتر در یک دستگاه  دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  مناسب جهت اندازه‌گیری pH، کلر آزاد و کلر کل  ارسال به همراه کوت‌های نمونه (۲ عدد)، باتری روی دستگاه، گواهی کیفیت و دفترچه راهنما دستورالعمل دستگاه 
  pH و فتومتر کلر و سیانوریک اسید HI96725 محصول کمپانی هانا

  pH و فتومتر کلر و سیانوریک اسید HI96725

  تماس بگیرید
  pH و فتومتر کلر و سیانوریک اسید HI96725 با قابلیت اندازه‌گیری چندین پارامتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  مناسب جهت اندازه‌گیری پارامترهای pH، کلر آزاد، کلر کل و سیانوریک اسید  ارسال به همراه کوت‌های نمونه (۲ عدد)، باتری روی دستگاه، گواهی کیفیت و دفترچه راهنما دستورالعمل دستگاه 
جهت استعلام قیمت، تماس بگیرید