فتومتر

110 کالا

 • فتومتر پرتابل منگنز HI96709 HR محصول کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل منگنز HI96709 HR

  تماس بگیرید
  فتومتر منگنز (HR)HI96709 مناسب جهت اندازه‌گیری منگنز در رنج بالا  دارای رنج اندازه‌گیری منگنز بین ۰٫۰ تا ۲۰٫۰ میلی‌گرم بر لیتر  دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه…
 • فتومتر پرتابل منگنز HI96748 LR کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل منگنز HI96748 LR

  تماس بگیرید
  فتومتر منگنز (LR)HI96748 مناسب جهت اندازه‌گیری منگنز در رنج پایین  دارای رنج اندازه‌گیری بین ۰ تا ۳۰۰ میکروگرم بر لیتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش…
 • فتومتر پرتابل آهن HI96721 HR کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل آهن HI96721 HR

  تماس بگیرید
  فتومتر آهن (HR)HI96721 مناسب جهت اندازه‌گیری آهن در رنج بالا  دارای رنج اندازه‌گیری آهن بین ۰٫۰۰ تا ۵٫۰۰ میلی‌گرم بر لیتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه…
 • فتومتر پرتابل آهن (HI96746 (LR کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل آهن (HI96746 (LR

  تماس بگیرید
  فتومتر آهن (LR)HI96746 مناسب جهت اندازه‌گیری آهن در رنج ۰٫۰۰ تا ۱٫۶۰ میلی‌گرم بر لیتر  دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش ارسال به همراه کووت‌های نمونه…
 • فتومتر پرتابل ید HI96718 کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل ید HI96718

  تماس بگیرید
  فتومتر ید HI96718 مناسب جهت اندازه‌گیری ید در رنج ۰٫۰ تا ۱۲٫۵ میلی‌گرم بر لیتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش ارسال به همراه کووت‌های نمونه…
 • فتومتر پرتابل هیدرازین HI96704 تولید کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل هیدرازین HI96704

  تماس بگیرید
  فتومتر هیدرازین HI96704 مناسب جهت اندازه‌گیری هیدرازین در رنج ۰ تا ۴۰۰ میکروگرم بر لیتر  دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش ارسال به همراه کووت‌های نمونه…
 • آنالیزگر رنگ عسل هانا مدل HI96785 تولید کمپانی هانا

  آنالیزگر رنگ عسل هانا مدل HI96785

  تماس بگیرید
  آنالیزگر رنگ عسل هانا مدل HI96785 مناسب جهت اندازه‌گیری رنگ عسل در رنج ۰ تا ۱۵۰ mm Pfund دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش به همراه…
 • فتومتر پرتابل سختی کل (HI96735 (EPA کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل سختی کل (HI96735 (EPA

  تماس بگیرید
  فتومتر سختی کل (EPA)HI96735 دارای سه رنج اندازه‌گیری سختی کل دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش ارسال به همراه کووت‌های نمونه (۲ عدد)، باتری روی دستگاه،…
 • فتومتر پرتابل سختی منیزیم HI96719

  فتومتر پرتابل سختی منیزیم HI96719

  تماس بگیرید
  فتومتر سختی منیزیم HI96719 مناسب جهت اندازه‌گیری سختی منیزیم در رنج ۰٫۰۰ تا ۲٫۰۰ میلی‌گرم بر لیتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش ارسال به همراه…
 • نورسنج سختی کلسیم HI96720 محصولی که تولید هانا امریکاست

  نورسنج سختی کلسیم HI96720

  تماس بگیرید
  فتومتر سختی کلسیم HI96720 مناسب جهت اندازه‌گیری سختی کلسیم در رنج ۰٫۰۰ تا ۲٫۷۰ میلی‌گرم  دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش فتومتر رومیزی مدل HI96720 مخصوص…
 • فتومتر پرتابل فلوراید مدل HI96739 برای اندازه مقدار فلوراید

  فتومتر پرتابل فلوراید مدل HI96739

  تماس بگیرید
  فتومتر فلوراید HI96739 مناسب جهت اندازه‌گیری فلوراید در رنج بالا  دارای رنج اندازه‌گیری ۰٫۰ تا ۲۰٫۰ میلی‌گرم بر لیتر دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش ارسال…
 • فتومتر پرتابل فلوراید مدل HI96729 تولید کمپانی آمریکایی هانا

  فتومتر پرتابل فلوراید مدل HI96729

  تماس بگیرید
  فتومتر فلوراید HI96729 مناسب جهت اندازه‌گیری فلوراید در رنج پایین  دارای رنج اندازه‌گیری فلوراید بین ۰٫۰۰ تا ۲٫۰۰ میلی‌گرم بر لیتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه…
 • فتومتر پرتابل سیانوریک اسید HI96722 کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل سیانوریک اسید HI96722

  تماس بگیرید
  فتومتر سیانوریک اسید HI96722 مناسب جهت اندازه‌گیری سیانوریک اسید در رنج ۰ تا ۸۰ میلی‌گرم بر لیتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش ارسال به همراه…
 • فتومتر پرتابل سیانید مدل HI96714

  فتومتر پرتابل سیانید مدل HI96714

  تماس بگیرید
  فتومتر سیانید HI96714 مناسب جهت اندازه‌گیری سیانید در رنج ۰٫۰۰۰ تا ۰٫۲۰۰ میلی‌گرم بر لیتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش ارسال به همراه کووت‌های نمونه…
 • چکر سیلیس دیجیتال HI705 LR از هانا آمریکا

  چکر سیلیس دیجیتال HI705 LR

  تماس بگیرید
  چکر سیلیس دیجیتال HI705 (LR) مناسب جهت اندازه‌گیری سیلیس در مراکز کنترل کیفی آب، آبزی پروری و تصفیه آب راحتی در استفاده به همراه دقت بالاتر نسبت به کیت‌های تست شیمیایی  به صورت اختصاصی برای اندازه‌گیری یک پارامتر (Silica) در اندازه جیبی با کاربرد بالا
 • چکر سیلیس دیجیتال HI770 HR کمپانی هانا

  چکر سیلیس دیجیتال HI770 HR

  تماس بگیرید
  چکر سیلیس دیجیتال HI770 (HR) مناسب جهت اندازه‌گیری سیلیس در مراکز کنترل کیفی آب، آبزی پروری و تصفیه آب راحتی در استفاده به همراه دقت بالاتر نسبت به کیت‌های تست شیمیایی  به صورت اختصاصی برای اندازه‌گیری یک پارامتر (Silica) در اندازه جیبی با کاربرد بالا ارسال به همراه کوت نمونه (۲ عدد)، معرف (۶ عدد)، سرنگ، باتری روی دستگاه و دستورالعمل دستگاه
 • چکر فسفر دیجیتال HI706 HR تولید کمپانی هانا

  چکر فسفر دیجیتال HI706 HR

  تماس بگیرید
  چکر فسفر دیجیتال HI706 (HR) مناسب جهت اندازه‌گیری فسفر در آبزی پروری  راحتی در استفاده به همراه دقت بالاتر نسبت به کیت‌های تست شیمیایی  به صورت اختصاصی برای اندازه‌گیری یک پارامتر در اندازه جیبی با کاربرد بالا ارسال به همراه کوت نمونه (۲ عدد)، معرف (۲۰ عدد)، باتری روی دستگاه و دستورالعمل دستگاه
 • رنگ سنج فسفر آب شور دیجیتال marine ULR HI736 تولید کمپانی هانا

  رنگ سنج فسفر آب شور دیجیتال marine ULR HI736

  تماس بگیرید
  چکر فسفر آب شور دیجیتال HI736 (marine ULR) مناسب جهت اندازه‌گیری فسفر آب شور در آبزی پروری  راحتی در استفاده به همراه دقت بالاتر نسبت به کیت‌های تست شیمیایی  به صورت اختصاصی برای اندازه‌گیری یک پارامتر در اندازه جیبی با کاربرد بالا ارسال به همراه کوت نمونه (۲ عدد)، معرف (۶ عدد)، باتری روی دستگاه و دستورالعمل دستگاه
 • رنگ سنج مولتی پارامتر رومیزی HI83308 محصول هانا

  رنگ سنج مولتی پارامتر رومیزی HI83308

  تماس بگیرید
  فتومتر و مولتی پارامتر رومیزی هانا مدل HI83308 دارای الکترود پی اچ مناسب جهت استفاده در تصفیه و رقیق سازی آب قابلیت اندازه‌گیری ۱۵ پارامتر کلیدی در کنترل کیفیت آب با استفاده از ۲۳ روش متفاوت قابلیت ذخیره ۱۰۰۰ رکورد بر روی حافظه داخلی   قابلیت اتصال به سیستم PC دارای باتری پلیمری قابل شارژ و توانایی نگهداری شارژ تا ۵۰ ساعت و ۵۰۰ تست قابلیت اندازه‌گیری و شناسایی عناصر آمونیاک،…
 • فتومتر رومیزی هانا مدل HI83326

  فتومتر رومیزی مولتی پارامتر مدل HI83326

  تماس بگیرید
  فتومتر رومیزی مولتی پارامتر هانا مدل HI83326 دارای الکترود پی اچ مناسب جهت اندازه‌گیری pH در استخر و سنا مولتی پارامتر رومیزی با قابلیت اندازه‌گیری ۱۱ پارامتر مختلف و کلیدی در کنترل کیفت آب با استفاده از ۱۲ روش متفاوت دارای قابلیت ذخیره مقادیر اندازه‌گیری شده تا ۱۰۰۰ رکورد بر روی حافظه داخلی قابلیت اتصال به سیستم PC با استفاده از کابل رابط دارای باتری پلیمری قابل شارژ با توانایی…
 • فتومتر رومیزی هانا مولتی پارامتر HI83325

  فتومتر رومیزی مولتی پارامتر HI83325

  تماس بگیرید
  فتومتر رومیزی مولتی پارمتر مدل HI83325 دارای الکترود پی اچ مناسب جهت اندازه‌گیری و آنالیز Nutrient Analysis قابلیت اندازه‌گیری ۸ پارامتر کلیدی در کنترل کیفیت آب با استفاده از ۹ روش متفاوت قابلیت ذخیره مقادیر اندازه‌گیری شده تا ۱۰۰۰ رکورد بر روی حافظه داخلی قابلیت اتصال به سیستم PC دارای باتری پلیمری قابل شارژ و نگهداری شارژ تا ۵۰ ساعت و یا ۵۰۰ تست فابلیت شناسایی میزان غلظت آمونیاک، کلسیم،…
 • فتومتر رومیزی مولتی پارامتر هانا مدل HI83306

  فتومتر رومیزی مولتی پارامتر مدل HI83306

  تماس بگیرید
  فتومتر مولتی پارامتر رومیزی هانا مدل HI83306 دارای الکترود پی اچ مناسب جهت اندازه‌گیری‌های محیطی قابلیت اندازه‌گیری تا ۱۶ پارامتر کلیدی در زمینه کنترل کیفی آب با استفاده از ۲۳ روش متفاوت قابلیت ذخیره مقادیر اندازه‌گیری شده تا ۱۰۰۰ رکورد بر روی حافظه داخلی قابلیت اتصال به سیستم PC از طریق درگاه UPS دارای باتری پلیمری قابل شارژ جهت ۵۰۰ تست و یا ۵۰ ساعت توانایی اندازه‌گیری غلظت عناصر آمونیاک،…
 • فتومتر رومیزی مولتی پارامتر HI83305 کمپانی هانا

  فتومتر مولتی پارامتر HI83305

  تماس بگیرید
  فتومتر مولتی پارامتر رومیزی هانا مدل HI83305 دارای الکترود پی اچ - مناسب جهت بویلرها و برج‌های خنک کننده قابلیت اندازه‌گیری تا ۱۸ پارامتر کلیدی جهت کنترل کیفی آب با استفاده از ۳۰ روش متفاوت قابلیت ذخیره داده تا تعداد ۱۰۰۰ رکورد بر روی حافظه داخلی قابلیت اتصال به سیستم PC با استفاده از طریق پورت USB قابلیت اندازه‌گیری میزان غلظت آلومینیم، آمونیاک، برم، دی اکسید کلر، کلر آزاد، کلر…
 • فتومتر مولتی پارامتر رومیزی مدل HI83303 محصول هانا

  فتومتر مولتی پارامتر رومیزی مدل HI83303

  تماس بگیرید
  فتومتر رومیزی مولتی پارامتر هانا مدل HI83303 دارای الکترود پی اچ  توانایی اندازه‌گیری تا ۱۲ پارامتر کلیدی جهت کنترل کیفی آب با استفاده از بیست روش مختلف دارای حافظه داخلی جهت ذخیره داده‌ها تا ۱۰۰۰ داده  قابلیت اتصال به سیستم PC  دارای باتری پلیمری قابل شارژ با قابلیت نگهداری شارژ تا ۵۰۰ اندازه‌گیری و یا ۵۰ ساعت  قابلیت اندازه‌گیری آلکانیتی، آمونیوم، کلسیم، کلر، مس، نیترات، نیتریت، اکسیژن، پی اچ فسفات…

قبل از اینکه وارد بخش فتومتر و یا رنگ سنجی شویم مهم است رابطه بین نور و رنگ را بدانید. به بیان ساده رنگ‌ها وابسته به نور هستند و آن چیزی که ما به عنوان رنگ‌ها می‌شناسیم در واقع اثر تابش نور بر سطح اجسام است.

وقتی نور سفید بر روی یک جسم می‌تابد، ممکن است منعکس از جسم عبور، جذب و یا بازتاب یابد. شیشه بیشتر نورهای تابیده شده به خود را عبور می‌دهد، لذا شیشه بی‌رنگ است، برف تمام نورهای تابیده شده بر خود را بازتاب می‌دهد، لذا برف سفید است. پارچه سیاه تمام نورهای تابیده شده بر خود را جذب می‌کند، لذا سیاه مشاهده می‌شود.

یک تکه کاغذ قرمز، رنگ قرمز را بهتر از سایر رنگ‌ها منعکس می‌نماید، لذا رنگ آن قرمز دیده می‌شود. بیشتر اشیائی که اطراف ما قرار گرفته‌اند رنگی به نظر می‌رسند چرا که ساختار شیمیایی آن‌ها بگونه‌ای است که طول موج‌های خاصی را جذب و طول موج خاصی را منعکس می‌نمایند.

فتومتر و یا رنگ سنجی چیست؟

تعریف ساده فتومتر و یا رنگ سنجی‌، اندازه‌گیری رنگ می‌باشد، به عبارت دیگر معنای آن اندازه‌گیری غلظت یک ماده به وسیله اندازه‌گیری میزان نسبی جذب نور در مقایسه با جذب نور در یک محلول مشخص و با غلظت مواد مشخص و شناخته شده می‌باشد. آنالیز رنگ سنجی از واکنش بین مواد و تشکیل یک رنگ است که این رنگ به وجود آمده می‌تواند نمایانگر میزان غلظت ماده موجود مورد اندازه‌گیری در محلول مورد آزمایش باشد.

زمانی که نوری به محلول مورد اندازه‌گیری تابیده می‌شود، مقداری از آن جذب مواد می‌شود و مقداری از آن بازتابیده می‌شود. اندازه‌گیری مقدار تفاضل نور اولیه تابیده شده و مقدار منعکس شده از مواد موجود که همان مقدار نور جذب شده می‌باشد، همان رنگ سنجی و یا فتومتر می‌باشد.

فتو متری چیست؟

فتومتر دستگاهی برای اندازه گیری نور است. البته به بیانی دقیق تر این دستگاه توانایی اندازه گیری تشعشعات الکترومغناطیسی را از اشعه ایکس تا نور معمولی و اشعه گاما را دارد. از آنجاییکه دستگاه فتومتر در ابتدا با دیدن نور درطیف الکترومغناطیس شکل گرفت و تکامل یافت، بسیاری از دانشمندان بر این عقیده بودند این دستگاه تنها این نور قابل دیدن را اندازه می گیرد. از سوی دیگر رادیو متری شاخه ای از علم است که با اندازه گیری انرژی در طیف الکترو مغناطیس سرو کار دارد. به همین دلیل بسیاری از دانشمندان این  دو شاخه علمی را با هم در آمیختند به دلیل سادگی بیشتر مانیز به همین دو مورد اشاره خواهیم داشت. بنابر این از تشعشعات فرابنفش و مادون قرمز تا نور قابل دیدن با چشم معمولی را به بحث خواهیم گذاشت.

تا اینجا میدانیم که امواج مختلف نور طول موجهای مختلف دارند و اجسام مختلف نیز این طول موجها را جذب و یا منعکس می کنند. دستگاه فتومتر نیز با همین ویژگی انواع نور را اندازه می گیرد.در واقع انواع متفاوتی از دستگاه فتومتر وجود دارد که بوسیله گیرنده ها و یا دیودهای نوری ، نور را به جریان الکتریکی قابل اندازه گیری تبدیل می کنند. برخی از فتومترها دامنه نور قابل دیدن بوسیله چشم را اندازه گیری می کنند به این شکل که نور سفید را به سطح شکل تابانده و سپس نوری را که از جسم  منعکس میشود را اندازه می گیرند. که این نوع فوتو متر را رفلکتانس می نامند البته در انواع دیگر آن نور جذب شده توسط دستگاه اجسام اندازه گیری می شود . مانند انواع نورهای طیف مادون قرمز فرابنفش و نورهای قابل دیدن که با این مکانیزم اندازه گیری می شوند.

استفاده فتومتر در شیمی

از این دستگاه در ازمایشگاه های شیمی برای اندازه گیری میزان مواد الی و غیر الی موجود در محلول ها استفاد می شود. یا در زمینه ای مانند تعیین آلاینده های موجود در آب مثل فلزات سنگین و انگل ها در بکار میرود. یا این که چه نوع مواد مغذی در خاک وجود دارند. و حتی از انواع موجود این دستگاه مانند فوتومتر مادون قرمز برای تعیین خصوصیات سیارات و یا ستارگان نیز استفاده می شود.البته تمرکز اصلی این مقاله بحث در باره استفاده این دستگاه در شیمی می باشد که چگونه اندازه گیری نور به تعیین محتوای محلولها در شیمی می انجامد.

دو بکر را در نطر بگیرید که یکی پر از ماده حل شدنی و دیگری خالی است. براساس قانون بیر لمبرت هر چقدر میزان ماده حل شدنی در یک محلول بیشتر باشد ان محلول نور بیشتری را جذب خواهد کرد. بعدا از این قانون بیشتر استفاده خواهیم کرد. هر گاه ما یک دسته نور را به بکری که دارای ماد ه حل شدنی است بتابانیم انتظار داریم که نور کمی را منعکس کند چرا که بیشتر ان توسط ماده حل شدنی جذب شده است. از سوی د یگر اگر همین نور را به به بکر خابی بتابانیم انتطار داریم که نور بیشتری ساطع شود.

حال اگر در صدد این باشیم که علاوه بر تعیین میزان ماده حل شدنی غلظت انرا نیز محاسبه نماییم باید از دستگاهی به نام اسپکتروفوتومتری استفاده کنیم. در این تکنولوژی اسپکترومتر نور را به بلور تاباتده و انعکاس امواج انرا اندازه گیری می ند تا نوع و غلظت ماده حل شدنی معلوم گردد.

انواع فتومترهای هانا

کمپانی هانا دارای فتومترهای مختلف جهت مصارف مختلف می‌باشد. فتومترهای این کمپانی دارای دسته‌بندی ذیل می‌باشند:

انواع فتومتر

فتومتر مولتی پارامتر رومیزی

این فتومترها قادراند به اندازه‌گیری مواد و عناصر مختلف موجود در محلول مورد آزمایش بپردازند. کاربر می‌تواند با خرید یک دستگاه فتومتر مولتی پارامتر با استفاده از یک دستگاه به اندازه‌گیری پارامترهای مختلف بپردازد. تعداد پارامترهای مورد اندازه‌گیری و نوع آن در هریک از مولتی پارامترهای این کمپانی متفاوت می‌باشد. کامل‌ترین دستگاه فتومتر کمپانی هانا در حال حاضر فتومتر HI801 iris می‌باشد.

فتومترهای پرتابل

با استفاده از فتومتر‌های پرتابل کمپانی هانا می‌توانید به اندازه‌گیری یک عنصر و یا یک ماده درون محلول مورد آزمایش خود بپردازید. این فتومترهای پرتابل نسبت به چکرها دارای دقت اندازه‌گیری بالاتر و قابلیت‌های بالاتری می‌باشند. دسته‌بندی فتومتر‌های این کمپانی دارای بیشترین تعداد تجهیزات می‌باشد چرا که تقریبا برای هر عنصر یا ماده‌ای یک فتومتر پرتابل ساخته شده است.

چکرها

چکرهای کمپانی هانا یک راه اقتصادی و تقریبا با دقت مناسب و بالا جهت اندازه‌گیری میزان مواد موجود در یک محلول می‌باشد. چکرهای تولید شده دارای دقت بالاتری نسبت به کیت‌های تست شیمیایی هستند، از طرفی هزینه مورد نیاز جهت خرید این فتومترها بسیار کمتر از خرید فتومترهای پرتابل و یا فتومترهای مولتی پارامتر می‌باشد.

روش کار با فتومترهای پرتابل هانا

روش کار با دستگاه

جهت اندازه‌گیری هر یک از عناصر و یا مواد موجود در محلول لازم است مقدار کافی از محلول در داخل کووت مورد آزمایش بریزید و سپس معرف و یا واکنش‌گر مناسبی را به محلول اضافه نمایید. حال کوت را درون دستگاه قرار دهید تا غلظت عنصر مورد اندازه‌گیری را مشاهده نمایید.

 

جهت استعلام قیمت، تماس بگیرید